Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for nettbutikken på nettbutikk.nordicmobility.no ved salg av produkter.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra nettbutikk.nordicmobility.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på nordicmobility.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. For å kunne handle på nettbutikk.nordicmobility.no må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

1. Parter

Selger er: Nordic Mobility AS, Forretningsadresse: Veralia 13, 3219 Sandefjord, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 917 513 961, telefon: 310 95 005, e-post: [email protected] og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi laget disse salgsbetingelsene, samt en personvernerklæring.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3.1. Merking av faktura

Dersom bestiller vil ha PO nr/bestillingsnr. eller annen informasjon påført faktura fra Nordic Mobility må dette oppgis ved bestilling.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

5. Priser

Nordic Mobility har flytende priser på de varer som tilbys. Ved bestilling av produkter som ikke er på lager, kan endring av pris forekomme når produkt kommer på lager. Dette skjer typisk når man bestiller et produkt med lang leveringstid, hvor produsent endrer pris under leveringstid. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og frakt. Totalkostnaden eksklusive merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling. Frakt faktureres som regel i fastpris oppgitt ved kjøp, men da noen varer som f.eks. etiketter er tunge, vil dette bli justert.

6. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura per epost eller EHF. Spesielle satser gjelder for leveranser til utlandet. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

7. Forbrukerkjøp

Nordic Mobility selger kun varer og tjenester til bedrifter.

8. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

9. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

10. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

11. Vareretur

Alle salg er endelige.

12. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via [email protected].

13. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Tønsberg Tingrett som verneting.

15. Frakt

Nordic Mobility har gratis frakt på alle ordre over 5.000,- eks. mva. med noen unntak. Om man bestiller tunge produkter som etiketter, eller ønsker ekspress levering vil fraktkostnader bli regnet ut per ordre og vist på endelig faktura.  Tilbud som går utenom nettbutikken, eller spesialpriser fra produsenter er ikke fraktfritt.